Ташки рекламани жойлаштиришга рухсат бериш

Давлат хизмати кўрсатадиган давлат органи ва бошқа ташкилотнинг номи:
Тўлик номи: Тошкснт шахар хокимияти,Қискартирилган номи: Ҳокнмият

Давлат хизмати кўрсатиш жараёнида қуйидагилар қатнашадилар:
1)Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат кумитасининг Тошкснт шахар худудий бошкармаси.
2) “Маънавият ва таргибот” марказининг Тошкснт шахар бўлими.
3)Мазкур паспортнинг 1-сонлн иловасига мувофик алохида фаолият турларини лицензиялаштиришни амалга оширувчи органлар. 4)«Ўзстандарт» Агснтлиги.
5)Ўзбекистон Республикаси Соглиқни саклаш вазирлиг.
6)«Ўзбекнаво» эстрада бирлашмаси.
7)Тошкент шахар хокимияти.Ваколатли орган курсатилган органлар ва ташкилотлар билан аризачини жалб этмасдан мустақил равишда ўзаро ҳамкорлик қилади.

Давлат хизматидан фойдаланувчилар
жисмоний шахслар – юридик шахс ташкил этмасдан фаолият олиб борувчи тадбиркорлик субъектлари.
юридик шахслар – тадбиркорлик субъектлар;давлат ва хўжалик бошқаруви органлари;юридик шахсларнинг филиаллари ва ваколатхоналари.

Аризачи давлат хизмати олиш учун қуйидагиларни тақдим этади:
1)Мазкур паспортнинг 2-сонли иловасига мувофик шаклда ташки рскламани жойлаштиришга рухсат бериш тугрисидаги ариза 0 асл нусхаси: асл 1 (бир нусхада).
2)Реклама материаллари (А4 форматда реклама материалининг эскизи, AVI ёки МР-4 форматда видеоролик) эркин шаклда.Реклама материаллари давлат тилида такдим этилади.Шунингдек, аризачи уз истагига кура реклама материалини ва бошка тилларда такрорланган холда такдим этиши мумкин;
1)Мазкур паспортнинг 2-сонли иловасига мувофик шаклда ташки рекламани жойлаштиришга рухсат бериш тугрисидаги ариза
асл 1 (бир нусхада).
2)Реклама материаллари (А4 форматда реклама материалининг эскизи, AVI ёки МР-4 форматда видеоролик) эркин шаклда.Реклама материаллари давлат тилида такдим этилади.Шунингдек, аризачи уз истагига кура реклама материалини ва бошка тилларда такрорланган холда такдим этиши мумкин;
асл нусхасн: 1 (бир нусхада).
3) Мазкур паспортнинг 3-сонли иловасига мувофик шаклда ташки реклама материаллари ҳақидаги кўшимча маълумотлар
асл нусхаси: 1 (бир нусхада).

Давлат хизмати кўрсатишни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
Ваколатли орган давлат хизмати кўрсатиш учун қуйидагиларни мустакил равишда олади:
1)Юридик шахснинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувохнома хакидаги маълумотлар – тадбиркорлик субъекти – юридик шахс учун
нусхаси: 1 (бир нусхада);
2)Якка тартибдаги тадбиркорнинг давлат рўйхатидан утказилганлиги тугрисидаги гувохнома хакидаги маълумотлар- юридик шахс ташкил этмасдан фаолият олиб борувчи тадбиркорлик субъекти учун;
нусхаси: 1 (бир нусхада);
3)“Ўзстандарт” агентлигидан рўйхатдан ўтган мувофиклик сертификати хакидаги маълумотлар (агар реклама килинаётган махсулотни мажбурий равишда сертификат олиниши лозим бўлса);
нусхаси: 1 (бир нусхада);
4)Лицензия хакида маълумотлар (агар реклама килинаётган фаолият турини лицензия олиниши лозим бўлса);
нусхаси: 1 (бир нусхада);
5)Вояга етмаганлар учун мўлжалланган дори воситалирини реклама килишга Согликни саклаш вазирлигининг рухсати хакидаги маълумотлар (агар реклама килинаётган дори воситаси вояга етмаганлар учун мўлжалланган бўлса);
нусхаси: 1 (бир нусхада);
6)‘‘Ўзбекнаво** эстрада бирлашмаси ёки унинг худудидий бўлими томонидан бериладиган, концерт- томоша дастурини утказиш учун рухсати хакидаги маълумотлар (агар концерт-томоша дастурини ташкиллаштириш учун рухсат олиш зарур бўлса);
нусхаси:1 (бир нусхада);
7)Ҳокимиятнинг оммавий тадбирни утказиш учун рухсати хакидаги маълумотлар (агар оммавий тадбирни утказиш учун рухсат олиш зарур бўлса).
нусхаси: 1 (бир нусхада);
8)Узбекистон Республикаси Давлат ракобат кўмитасининг тегишли худудий бошкармасининг ташки реклама материалларининг реклама тугрисидаги конунчиликка мувофиклиги (мувофик эмаслиги) хакидаги хулосаси.
асл нусхаси: 1 (бир нусхада).
9)Маънавият ва таргибот” марказлари тегишли бўлимларининг реклама материалларининг ахлок ва одоб
нормаларига мувофиклиги (мувофиқ эмаслиги) хакидаги ҳулосаси.
асл нусхаси: 1 (бир нусхада).

Изоҳ: ваколатли орган курсатилган ҳужжат ва маълумотларни аризачини жалб этмасдан мустақил равишда, ушбу Паспортнинг 4- бандида курсатилган ташкилотлардан олади.

Давлат хизмати кўрсатиш учун:
тўлов ундирилмайди

Давлат хизматлари кўрсатишнинг чекланган муддатлари
а)10(ун)иш куни – янгидан берилган аризани кўриб чикишда;
б)15(ун беш)иш куни – Реклама материалида жисмоний шахснинг суратидан фойдаланилганда
в)5(беш)иш куни – давлат хизматлари курсатиш буйича илгари берилган рад этиш сабаблари бартараф этилгандан кейин тақдим этилгan такрорий аризани кўриб чикишда.

Аризани кўриб чиқиш якунлари бўйича аризачига қуйидагилар берилади:
Аризани куриб чиқиш якунлари буйича аризачига куйидагилар берилади:
а)ижобий хал этил ганда:
1)ташки рекламани жойлаштириш учун рухсатнома;
б)давлат хизмати курсатиш рад этилганда:
Мазкур паспортнинг 4-сонли иловасига мувофик
шаклда ташки рекламани жойлаштиришга рухсат берилмаганлиги тўгрисида асосланган рад жавоби;